VNG lanceert ‘Implementatieplan privacy sociaal domein’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een document opgesteld over privacy in het sociale domein, nu gemeenten als gevolg van decentralisaties steeds meer persoonsgegevens verwerken. In het ‘implementatieplan’ wordt ingegaan op het formuleren van beleidsuitgangspunten, werkprocessen, bewustwording onder ambtenaren, governance en de wijze waarop gemeenten persoonsgegevens opslaan.

Lees meer

‘Gemeenten niet goed voorbereid op privacybescherming’

“Privacygevoelige informatie van burgers geniet in een een groot aantal gemeenten onvoldoende bescherming, bij gebrek aan voorgenomen maatregelen in verband met de drie grote zorgdecentralisaties van 1 januari 2015. Dit blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onder 50 gemeenten, die representatief zijn voor Nederland. Tien gemeenten weten nog helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals het medisch dossier en het strafblad.”

Lees meer

CBP waarschuwt gemeenten (opnieuw) over privacy bescherming bij decentralisatie

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft in een brief de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewaarschuwd dat gemeenten de bescherming van persoonsgegevens niet uit het oog mogen verliezen bij de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociaal domein. Het CBP reageert met deze brief op de Beleidsvisie over privacy in het sociaal domein van 27 mei jl. In deze visie wordt gesproken over een ‘lerende praktijk’ binnen gemeenten die na enige tijd wordt geëvalueerd. Het CBP benadrukt dat gemeenten de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet kunnen opschorten als gevolg van een ‘lerende praktijk’. Het gaat vaak om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waarvoor strenge wettelijke eisen gelden. Het CBP volgt de ontwikkelingen binnen gemeenten op dit terrein nauwgezet en zal zo nodig gebruik maken van zijn handhavende bevoegdheden.

Een eerdere analyse van de risico’s

Lees meer

Privacy & de Jeugdwet – Onderzoek Groen Links

De privacy van jongeren en ouders met kinderen in de jeugdzorg komt onder druk te staan door de invoering van de Jeugdwet. Dat stelt Tweede Kamerlid Linda Voortman naar aanleiding van een onderzoek dat GroenLinks heeft laten uitvoeren naar de risico’s voor de privacy die ontstaan door het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt een deel van de voorgenomen gegevensuitwisseling die samenhangt met de jeugdwet, in strijd is met privacyregels. 

Lees meer